Per ajudar-vos a complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades, us oferim el PROCEDIMENT MÉS FIABLE I SEGUR, per a la DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE LA VOSTRA  DOCUMENTACIÓ. I a més, des d'un prisma SOCIAL, ja que som una EMPRESA D'INSERCIÓ LABORAL.

 

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulari enviat

VULL TRUCAR JO

PER QUÈ EINA?

 

1 Eina ofereix un servei de destrucció confidencial de documents a Catalunya, basat en una experiència de més de 15 anys en la seguretat i tractament de la Informació Confidencial.

Oferim la màxima traçabilitat de la informació, per tal de complir amb la normativa, des que es diposita en els nostres contenidors de seguretat, que són numerats i tancats amb precinte de seguretat , fins al procés final de destrucció,  que és quan s’emet el certificat final de destrucció confidencial sota la norma més segura DIN 66399; ja que que el procés intern es grava per garantir la màxima seguretat. Hem de tenir en compte, que els contenidors oberts, o sense precinte de seguretat, mai complirien amb la traçabilitat exigida, degut a que no es podria garantir tot el circuit des que ha estat emès el document, fins la correcta destrucció confidencial del mateix.

 

2 L’Empresa d’Inserció Laboral “No a l’Atur”, SL. (EINA), es va constituir l’any 2003, promoguda per la Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B612, i inscrita al Registre d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya amb el nº 2.

La Fundació Concepció Juvanteny i Asteroide B-612, són dues entitats amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la infància i l’adolescència en situació de risc o exclusió social, com a part integral en el procés d’afavorir la inserció laboral dels nostres joves a la societat, mitjançant la oportunitat d’adquirir hàbits professionals, i oferint-los una ocupació real.

Els objectius concrets d’EINA, com a empresa d’inserció laboral, són bàsicament el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat; de tal manera que es puguin valer per ells mateixos amb les relacions interpersonals, i assolint un bon nivell d’autoestima.

La nostra voluntat és solucionar, en la mesura de les nostres possibilitats, el buit assistencial que existeix amb els nois i noies que formen part del projecte.

SERVEI PROFESSIONAL + SERVEI OCUPACIONAL + SERVEI SOCIAL

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS

Eina ofereix un servei de destrucció confidencial ja sigui en suport paper, suport magnètic, discs durs o d’altres materials.

 

PERIÒDIC:

Instal·lem contenidors de màxima seguretat a les seves oficines, amb clau i precintes numerats de seguretat, sigui en fusta o alumini,  de la mida més adequada a les seves necessitats (70/150/240 litres) i procedim a retirar-los segons les seves directrius, establint-ne una periodicitat.

Com que estan tancats i numerats, es pot oferir la màxima seguretat i traçabilitat, pel compliment estricte de la normativa de Protecció de Dades.

 

PUNTUAL:

Manipulem tota la documentació a les seves instal·lacions, introduint-la als nostres contenidors de gran capacitat, o bé en saques numerades i precintades, garantint que tot el que surt de les seves oficines, és tancat amb precintes de seguretat, i no s'obren fins arribar al nostre centre operatiu, el qual compleix amb totes les mesures de seguretat establertes pel marc legal actual.

 

En els dos processos, un cop finalitzem la destrucció, es fa el certificat de destrucció confidencial sota la norma més segura DIN 66399; tenint en compte que el procés intern es grava per garantir la màxima seguretat.

 

 • REFLEXIÓ

  És realment el tema de la Destrucció Confidencial de Documents, una cosa important?

  No creiem que precisament en la nostra època de crisi, les empreses haurien d'estar mirant cap a un altre costat?

  És obvi que la supervivència de les nostres empreses ha de ser un factor prioritari. Tot ha de passar per plantejar i establir un Pla de Negoci on el pilar base és el manteniment de l'empresa, i que generi riquesa empresarial, humana i social.

  I també és cert que en el compliment i desenvolupament de la marxa de l'empresa, ens trobem que haurem de complir unes lleis i normes sota les quals es regula tot el mercat. Tant en temes laborals, riscos i molts d'altres, entre els quals ens trobem la "Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, que va entrar en vigència al desembre de 1999, per la pressió de la Comunitat Europea, a causa que es va constatar que els ciutadans i empreses d'Espanya, estaven desprotegides en aquest àmbit.

  És una llei que ens afecta en molts àmbits, i que ens les trobem per exemple, quan les càmeres del carrer ens estan gravant...

  I òbviament a nivell empresarial, haurem de complir amb la legislació vigent, referent a que totes les dades on figuren dades personals d'empreses i persones han de ser custodiades amb un procediment reglamentat, perquè mai puguin acabar per ser utilitzades per una finalitat diferent a la que van ser generades, i un cop ja han fet el seu servei, deuen ser DESTRUÏDES, per assegurar que ja no es dur a terme cap tràmit més amb aquesta informació.

 • A QUIN TIPUS D'INFORMACIÓ ES REFEREIX? QUE CONSIDEREM COM A DOCUMENTS CONFIDENCIALS?

  De fet, qualsevol document que contingui per exemple, dades com DNI, dades bancàries, ... ja han de ser custodiats i tractats de manera específica.

  I un cop s'hagi donat l'ús i la vigència d'aquesta documentació, han de ser destruïts de manera segura i eficient, d'acord amb la normativa DIN 32757, i ara amb la seva predecessora DIN 66.399, que defineix clarament el grau de seguretat amb el que hauria de ser destruït el document, d'acord amb la tipologia del document.

  Totes les empreses generem cada dia, en el nostre procediment professional diari, molta d'aquesta documentació, que cal tenir cura en el tractament i posterior destrucció definitiva, per donar compliment a la legislació vigent actual; i evitar un desprestigi que ens podria perjudicar.

 • QUIN TIPUS DE SANCIONS EXISTEIXEN D'INCOMPLIMENT DE LA LLEI?

  L'Agència de Protecció de Dades, que és l'encarregat de vetllar pel compliment de la Llei 15/1999, estableix sancions fins a 600.000 €. Però nosaltres, Eina, no creiem que s'hagi de fer això per pressió o por a la sanció econòmica; sinó que creiem que és un tema de prestigi i ètic quan es manegen dades de caràcter confidencial.

 • A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM D'ÈTICA?

  Un clar exemple: Imaginem que ens trobem en un contenidor exterior a l'abast de tots, de paper, escombraries .... informes mèdics, resultats d'anàlisis mèdiques, comptes bancaris amb dni o CIF d'empreses ...... Aquest fet és el que no considerem ètic pel nefast procediment dut a terme, ja que permet que dades nostres o de les nostres empreses puguin ser a l'abast de gent que en cap moment ha estat el destinatari inicial d'aquesta informació; i podria fer ús no autoritzat d'aquesta informació.

  Com a ciutadà, crec que hauria d'estar protegit davant aquestes possibles incompetències en la gestió i tractament de les meves dades personals.

  I com a empresari, pensem seria una catàstrofe per a la imatge de la nostra empresa si això succeeix i fos produït per un mal procediment de la nostra empresa en el tractament

  No pensem que les institucions i empreses d'avui en dia, amb l'actual crisi, no fan el plantejament de fer una gran inversió en aquests procediments, quan es necessari altres inversions de supervivència?

  Amb seguretat que el més important és la supervivència de l'empresa i el manteniment dels llocs de treball.

  Nosaltres pensem però, que podem donar compliment a la legislació vigent en aquest àmbit, sense haver d'invertir molt, ja que les nostres solucions podrien passar per unes petites inversions d'uns 50-80 eur al trimestre oferint la màxima seguretat, contemplant una total traçabilitat en la gestió dels documents.

NORMATIVA DIN 32757

 

Durant molt temps s'ha utilitzat la norma DIN 32757 com guia de destrucció documental. A rel de la evolució dels sistemes de registre, s'ha publicat la nova norma DIN 66399. Qué inclou 3 categories, 6 tipus de materials o suports i 7 nivells de seguretat (mida del fragment destruït)

 

Protecció classe 1:

Requisit de protecció normal per dades internes: correspondència, publicitat personalitzada...

 

Protecció classe 2:

Requisit de protecció  alta per dades externes: correspondència rellevant, consultes, notes, missatges, dades personals...

 

Protecció classe 3:

Requisit de protecció molt alta: dades financeres, informes personals,  informació confidencial...

 

 

Suports tipus 1:

Suports de tamany original: Paper, radiografies...

 

Suports tipus 2:

Suports de dades òptiques: Cd/Dvd

 

Suports tipus 3:

Suports dades magnètiques: Disquets, targetes de identificació, de crèdit...

 

Suports tipus 4:

Suports dades electròniques: Pen-drives, targetes de memòria...

 

Suports tipus 5:

Suports de tamany reduït: Microfilms, mircochips, pel·lícules...

 

Suports tipus 6:

Suports d'emmagatzemament físic-magnètic: Discs durs.

 

 

 

Nivell de seguretat 1:

Material imprès general. Partícula ≤ 2000 mm2 o amplada de tira ≤ 12 mm. Longitud tira sense determinar.

 

Nivell de seguretat 2:

Documents interns que se han de fer il·legibles o invalidar. Partícula ≤ 800 mm2 o amplada de tira ≤ 6 mm. Longitud tira sense determinar.

 

Nivell de seguretat 3:

Suports de dades  sensibles i confidencials, així com dades personals que requereixin un alt grau de protecció. Partícula ≤ 320 mm2  4 x 80 mm) o amplada de tira ≤ 2 mm.

 

Nivell de seguretat 4:

Suports de dades  especialment sensibles i confidencials que requereixin un alt grau de protecció.  Partícula ≤ 160 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 6 mm ( 4 x 40 mm).

 

Nivell de seguretat 5:

Suports de dades amb informació que s'ha de mantenir secreta per la seva importància per la existència de una persona, una empresa o una instal·lació. Partícula ≤ 30 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 2 mm (2 x 15 mm).

 

Nivell de seguretat 6:

Suports de dades amb documents que se han de mantenir secrets i per els que s'han de prendre mesures de seguretat extraordinàries. Partícula ≤ 10 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 1 mm (0,8 x 12 mm).

 

Nivell de seguretat 7:

Para dades que se han de mantenir en rigorós secret i per els que s'han de prendre mesures de seguretat extraordinàries. Partícula ≤ 5 mm2 i trossos regulares: amplada de tira ≤ 1 mm (0,8 x 5 mm).

 

 

PROTEGEIXI AMB LA MÀXIMA SEGURETAT

 

 TOTA LA SEVA INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

ALTRES SERVEIS

 

GESTIÓ D’ARXIUS.

La nostra empresa ofereix un servei, de gestió d’arxius que reclassifica, reorganitza i operativitza els seus arxius, eliminant duplicitats i aconseguint que aquests arxius esdevinguin una eina útil, eficaç i eficient.

Aquest servei es porta a terme seguint sempre les instruccions i directrius de les empreses i directament a les instal·lacions de les nostres empreses clients, amb la qual cosa, la interferència en la tasca habitual i quotidiana de l’empresa és mínima.

 

DIGITALITZACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTACIÓ.

La nostra empresa ofereix també la possibilitat de digitalitzar, de manera certificada, la documentació de l’empresa.

Aquest servei es pot portar a terme tant als nostres locals com a les pròpies instal·lacions de l’empresa client. Es porta a terme utilitzant un programa informàtic certificat i homologat per l’Agència Tributària, tant per documentació en general com per a documentació comptable (factures o d’altres).

Un cop finalitzat aquest servei retornem al client un disc dur, amb la seva corresponent còpia de seguretat, on s’emmagatzema tota la seva documentació, al mateix temps que també s’expedeix el corresponent certificat. A partir d’aquí, el client pot decidir tranquil·lament si prefereix destruir de manera confidencial la documentació, guanyant un espai i una seguretat important, o mantenir-la en els seus arxius.

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

Carrer Narcís Monturiol 169-175

08902 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona

 • Accepto la política de privacitat

  POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

   

  D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i dóna  consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable EINA EMPRESA D'INSERCIÓ LABORAL "NO A LA TUR" SL. El qual ha estat inscrit a l' Agencia Española de Protección de Datos amb la finalitat d' informar sobre els productes y serveis sol·licitats. L' informem també sobre els seus drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir en el domicili social d' EINA, al Carrer Narcís Monturiol 169-175 08902 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona al Telèfon: 932186864 o per Email: info@eina-inserciolaboral.org

   

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració Aquí